Telefon Rehberi
11 Ocak 2024

BİRİM TELEFONDAHİLİ NO FAKS
 Acil Servis Depo 0 (368) 718 49 00 1060 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Acil Servis 0 (368) 718 49 00 1014 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Aşı Odası 0 (368) 718 49 00 1052 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Ayniyat Birimi 0 (368) 718 49 00 1062 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Başhekim 0 (368) 718 49 00 1003 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Bilgi İşlem Birimi 0 (368) 718 49 00 1026 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Danışma 0 (368) 718 49 00 1000 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Eczane Birimi 1 0 (368) 718 49 00 1057 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Eczane Birimi 2 0 (368) 718 49 00 1008 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Evrak Kayıt Birimi 0 (368) 718 49 00 1007 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Faturalama Birimi 0 (368) 718 49 00 1070 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Genel Servis 0 (368) 718 49 00 1029 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Hemodiyaliz  0 (368) 718 49 00 1067 Arama Yap  tlflogo.jpg
 İdari ve Mali İşler Müdürü 0 (368) 718 49 00 1002 Arama Yap  tlflogo.jpg
 İstatistik Birimi 0 (368) 718 49 00 1070 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Laboratuvar Birimi 0 (368) 718 49 00 1023 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Mutemetlik 0 (368) 718 49 00 1006 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Özlük Birimi 0 (368) 718 49 00 1007 0 (368) 718 49 90Arama Yap  tlflogo.jpg
 Röntgen Birimi 0 (368) 718 49 00 1024 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Satınalma Birimi 0 (368) 718 49 00 1011 0 (368) 718 50 81Arama Yap  tlflogo.jpg
 Tahakkuk Birimi 0 (368) 718 49 00 1012 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Triyaj Birimi 0 (368) 718 49 00 1056 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Vezne 0 (368) 718 49 00 1025 Arama Yap  tlflogo.jpg
 Yemekhane 0 (368) 718 49 00 1036 Arama Yap  tlflogo.jpg