Kurumsal Amaç ve Hedefler
31 Mart 2022

KURUMSAL AMAÇLAR

HEDEFLER

İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

PLANLANAN HEDEF VE ÖLÇME METODU

1.ALTI AY ANALİZ

2.ALTI AY ANALİZ

AMAÇ 1

Sağlık hizmetlerinde Kaliteyi Arttırmak ve hasta odaklılığı sağlamak

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak

 • Hasta sağlık personeli etkileşimi, kurum personelinin tutum ve davranışları,
 • Hasta memnuniyeti için çalışan memnuniyeti,
 • Hastane içindeki fiziksel, çevresel (ısı, ışık, gürültü,vs) faktörler, bekleme süreleri, ziyaretçi politikaları, beslenme hizmeti
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak

>%90

 

Aylık Hasta Deneyim anketleri

3 aylık analiz sonuçları

 

 

Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz bir şekilde tüm birimlere uygulayarak etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamını baz alan kalite uyumunu yakalamak

 • Hastalara uygulanan tedavinin etkinliğini, istenilen tıbbi sonuçların alınabilmesi için ortaya konan yaklaşım (etkinlik)
 • Hastaya uygulanan tedavi ve müdahalenin hastanın tıbbi ihtiyaç uygunluğu (uygunluk)
 • Hastaya verilen hizmetlerin doğru tam ve etkili olarak verilmesi (etkililik)
 • Hizmeti üretmek ve sunmak için kullanılan kaynaklar ile hizmet çıktısının uygunluğu ve kalitesi arasında uyum ve orantısal ilişkisinin sağlanması (verimlilik)
 • Tüm kurumsal işlemlerin, tanı tedavi ve bakım süreçlerinin, destek hizmetlerin sağlıkta kalite standartları doğrultusunda eksiksiz yürütülmesi

>%85 değerlendirme puanı

 

Öz değerlendirmeler

Merkezi değerlendirmeler

 

 

Palyatifbakım ünitesinin açılmasını ve çalışır duruma getirilmesini sağlamak

 • Yaşlı popülasyonunun çık olası ve yoğun bakım veya terminal dönem kanser hastalarının takibini yapabilmek hasta sevk sayısını
 • Hastaneler arası transferin hızlı tedaviye ulaşması gereken hastalar için yetersiz kaldığı durumlar
 • Yaş ortalamasının yüksek olmasından kaynaklı bakım ihtiyacı olan hasta potansiyelinin yüksek olması

 

Kurumsal amaç ve hedef analizi

Yılda 2 periyot

 

 

AMAÇ 2

Hastanenin gelir gider dengesini iyileştirmek ve hastane işletmeciliğinde verimliliği arttırmak

Borçlanmayı durdurmak/vadesini düşürmek, Borçları tamamen ödemek

 • Gider azaltıcı faaliyetlerde bulunmak
 • Tüm araç ve gereçlerin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetleri ile kullanımın usulüne uygun ve yerinde harcanmasını sağlamak
 • Gelir arttırıcı politikalar oluşturmak

Gelir gerçekleştirme >%90

Gider gerçekleştirme <%90

Gelirlerin giderleri karşılama oranı %100

 

 

Hastanenin enerji tüketiminde tasarruf sağlamak

 • Elektrik, medikal gaz, su ve atıkların talimatlara uygun kullanımının sağlanması
 • TİGAP biriminin aktif çalışmasını desteklemek
 • Sarfiyat kontrolleri yapmak
 • Atıkların çevreye zararlı etkilerini azaltıcı önlemleri almak

%5 tasarruf

 

MKYS VE TDMS verileri

 

 

AMAÇ 3

Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturmak

Hastanemize değer katan sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak

 • Personelin boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği alanlar oluşturmak,
 • Teşvik edici ödüllendirme mekanizmasının işlevselliği,
 • Tedarikçiler

>% 60

Çalışan memnuniyet anket sonuçları

6 aylık analiz sonuçları

 

 

İSG Mevzuatı kapsamında çalışanların sağlığını korumak

 • Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayeneleri,
 • Güvenli çalışma alanları
 • İSG Mevzuatı,
 • Bölüm risk analizi

Kesici delici alet yaralanmaları <%2

 

 

Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma <%5

 

 

Periyodik tetkik yaptırma HEDEF/%85 ve üstü

 

 

AMAÇ 4

Hastane alt yapı-donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliği sağlamak

Engelli hastalara yönelik bina düzenlemesi yapmak

 • Her engel grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmeler,
 • Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu v.b. gibi ortak alanların her engel grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi,

 

 • Erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği ve genelgeler

 

 

Hasta dilek, şikayet, teşekkür ve önerileri

Erişilebilirlik değerlendirme sonuçları

 

 

Hemşire Çağrı ve Renkli Kod sistemi kurulumu

 • Hastane içericisinde hasta ve çalışan güvenliğinin Sağlanması
 • Plan doğrultusunda dış hizmet alımına çıkmak,
 • Firma yeterlilik değerlendirmeleri yapmak

Kurumsal amaç ve hedef analizi

Yılda 2 periyot

 

 

 

Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle daha uygun alanlara taşınmasını sağlamak( Diş üniteleri ve Röntgen cihazının standartlara uygun alanda hizmet vermesinin sağlanması

 • Alt yapı ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Uygun fiziki koşulları sağlamak için plan hazırlamak
 • Çevre düzenlemesi
 • Plan doğrultusunda dış hizmet alımına çıkmak,
 • Firma yeterlilik değerlendirmeleri yapmak

Hastanemizde atıl durumda alan kalmaması Mevcut alanların rahat ve kullanışlı duruma getirilmesi

3 aylık periyotlarla Bina turları

 

 

Yataklı Tedavi kliniklerinin Hizmet kalitesini artırmak için modernizasyonu

Hizmet kalitesinin artırılması ve Hasta memnuniyet oranının yükseltilmesi

 • Plan doğrultusunda dış hizmet alımına çıkmak,
 • Firma yeterlilik değerlendirmeleri yapmak

Hastanemizde atıl durumda alan kalmaması Mevcut alanların rahat ve kullanışlı duruma getirilmesi

3 aylık periyotlarla Bina turları

 

 

AMAÇ 5

Hastane personelini nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek

Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek

 • Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek ve ihtiyaca yönelik gerçekleştirmek
 • Gerekli konularda İl sağlık Müdürlüğünden eğitimci talebinde bulunmak

Personellerin eğitime katılma oranı >78

Planlanan eğitimlerin gerçekleşme oranı %100

3 aylık analiz

 

 

AMAÇ 6

Hasta güvenliğini sağlamak

Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

 • İlaç güvenliği ile ilgili prosedürlere uyulması ve görsel uyarıcılar,
 • Düşmelerin önlenmesi için koruyucu önlemlerin alınması (koridor tutunma barları)
 • Cerrahi güvenliğin sağlanması için taraf işaretlemesi ve güvenli cerrahi prosedürünün uygulanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi için gerekli koşulların sağlanması ve ilgili prosedürlerin işlevselliği,
 • Uygun tanı, tedavi ve bakım konusunda hassasiyet
 • Hasta güvenliğini tehdit eden uygulamalara ilişkin alınabilecek önlemlerle ilgili tüm çalışanların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri
 • Hasta güvenliğini tehdit eden unsurları kayıt altına alarak tekrarlanmasını önlemek
 • Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması, tüm sağlık personelinin bu sorumluluğa sahip olması
 • Hata sınıflandırma sistemi

İlaç hatalarının gerçekleşme sayısı < %1

 

 

Cerrahi prof. uygun antibiyotik kullanımı >90

 

 

Üriner katerer ilişkili Enf < %3

 

 

Kaybolan numune < %1

 

 

Düşen hasta oranı < % 1

 

 

Cerrahi alan enfeksiyon hızı < % 1

 

 

Güvenli cerrahi kontrol listesi > %95

 

 

Tekrarlayan çekim sayısı < % 1

 

 

Mavi kodda olay yerine ulaşma süresi < 3 dak

 

 

El hijyeni uyumu > %50

Konsültan hekimin acile ulaşma süresi <30dak

 

 

AMAÇ 7

Hasta hizmetlerinde hakkaniyeti, zamanlılığı sağlayarak hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak

Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarının karşılayabilecek bir zaman aralığında hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlandırmak

 • Hastaların önerilen tedaviyi kabul veya reddetme hakkına sahip olduğu konusunda ve hastanede bekleme süreleri hakkında bilgilendirilmesi,
 • Sonuç verme sürelerinde standardizasyonu sağlamak
 • Tetkik işlemlerinde öngörülen süreyi aşmayacak şekilde zamanın iyi kullanılması
 • Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği

Tetkik istem numune kabul arasında geçen süre

Muayene zaman aralığı için belirlenen sürenin uygulanabilirliğinin ölçülmesi

Acilden yatışı yapılan hastanın geliş-yatış arasındaki süre < 6saat

 

 

Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığının belirlenerek verilmesini ve riayetini sağlamak

 • Planlanan muayene süresinde hastanın muayene ve tedavisinin tamamlanması
 • MHRS

MHRS gecikme süreleri < 25 dak

 

 

AMAÇ 8

Hasta, hasta yakınları, hastane çalışanları ve hastane yönetimi arasındaki iletişimi iyileştirmek

Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili, hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek

 • Hizmetiçi hasta hakları eğitimleri plan dahilinde verilmeli ve eğitim katılım oranları maksimum düzeyde sağlanmalı
 • Hastane çalışanlarının hastalara karşı gülen yüzlü, nazik şevkatli davranarak hasta memnuniyetinin artırılması

Personellerin eğitime katılma oranı >78

 

Eğitim katılım formları

Alan gezileri

 

 

Dilek, şikayet kutularındaki istekleri şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, soruna yönelik çözüm yolu geliştirmek

 • Çalışmaları değerlendirmek için birimlerin üst yönetim tarafından belirli aralıklarla ziyaret edilerek gereken yönlendirmelerin yapmak, görüşleri almak, birime yönelik sorunların karşılıklı fikir alışverişi ile çözmek
 • Hastane web sitesini daha aktif hale getirerek hasta/hasta yakını, hastane çalışanın görüş ve önerilerini bildirmelerini sağlamak,

Hasta iletişim birimi faaliyetleri

 

1 ay

 

 

AMAÇ 9

Her yönüyle güvenli bir tesis oluşturmak

 

Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek

 • Alçak tavan, ıslak zemin uyarıları
 • Merdiven korkuluğu, yatak kenarlığı, tutunma barları vb. yapılması ve kullanımı
 • Çevre ve toplum sağlığını koruyacak çalışmalar yapmak

Düşen hasta oranı < %1

Aylık analiz

 

 

Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırmak

 • Hastane içinde yönlendirme levhaları, zemin çizgileri ve krokiler
 • Hastaneye ulaşımı kolaylaştırıcı levhalar

 

Bina turları

3 aylık

 

 

Olası afet durumlarında çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak, hastanemizi güvenli hale getirmek

 • Güvenlik ekibi ve güvenlik kameralarıyla can ve mal güvenliğini sağlamak
 • Etkili acil durum ve afet eylem planı oluşturmak
 • Risk analizini revize ederek tespit edilen eksikliklerin tamamlanması
 • Acil durumlarda müdahale edecek ekip ve ekipmanı sağlamak
 • Hizmet alımı
 • Diğer kurumlarla (sivil savunma, belediye, itfaiye, emniyet) protokol ve işbirliği

Olay bildirimleri

RENKLİ KODLAR< %1