T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Gerze Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Gerze Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Engelli Hakları

Güncelleme Tarihi: 22/12/2017

 • 1.1.HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

 • Kimsesiz, Terk ve Bakıma Muhtaç Hastalar
 • Engelli Hastalar
 • Sağlık Güvencesiz Hastalar
 • Yoksul Hastalar
 • Aile İçi Şiddette Maruz Kalmış Hastalar
 • İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk ve Kadın Hastalar
 • Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
 • İnsan Ticareti Mağduru Hastalar
 • Yaşlı, Dul ve Yetim Hastalar
 • Kronik Bakım Hastaları
 • Psiko-Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan
 • Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar
 • Yabancı Uyruklu Olup Tedaviden Yararlanamayan Hastalar
 • İl Dışından Gelen Hastalar
 • Hastalığa ve Tedavi Sürecine Uyumda Zorlanan Hastalar
 • Acil Servise İntihar Nedeni ile başvuran hastalar
 • Şehit Yakınları ve Gaziler
 • Sağlık Tedbiri Uygulanan Hastalar

  1. ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU İŞLEMLERİ

   Engellilerin, sağlanan hak ve hizmetlerden yararlanabilmeleri engel durumlarını belirtir bir “engelli sağlık kurulu raporu” almaları ile mümkün olmaktadır. Engelli sağlık kurulu raporları kamu hastaneleri tarafından (2015 Ocak ayındaki değişiklikle bazı hastanelerde ücretli olarak) verilmektedir. Engelli sağlık kurulu raporunun alınabilmesi için ikametgâh kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) başvurularak sevk kağıdı alınması veya doğrudan rapor verecek olan hastanenin sağlık kuruluna aşağıdaki belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • 4 adet resim
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dilekçe
 1. ENGELLİLERE SAĞLANAN MADDİ DESTEK

HİZMETLERİ

 • 3.1.EVDE BAKIM ÜCRETİ

Evde bakım maaşı ağır engelli bireyin bakımını üstlenmiş akrabası veya vasisi olan kişiye bağlanan bir aylıktır. Bunun için; engelli bireyin %50 ve üstü engel oranına sahip olması, Engelli Sağlık Kurulu Raporunun “AĞIR ENGELLİ” kısmında “EVET” yazan bir ibare bulunması, engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması (2017 yılının ilk 6 aylık dönemi için 847,16 TL) gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Evraklar:

  • Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli örneği,
  • Nüfus müdürlüğünden, hanedeki herkesi içine alacak şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Hanede oturan herkes için muhtardan ikametgah belgesi,
  • Engellinin iki adet vesikalık fotoğrafı,
  • Varsa engellinin mezun olduğu okul diploması,
 • Hanede oturan herkesin nüfus cüzdanıfotokopisi,

 • 18 yaşından büyük zihinsel ve ruhsal engelliler  için mahkemeden vasi kararı (zihinsel ve ruhsal engelliler haricindekiler için vasi kararı almasına gerek yoktur),
 • Hanede yaşayan 18 yaşından büyük herkesin SGK dan ayrı ayrı (kaydı olsa da olmasa da) kayıt durumlarını gösteren belge ayrıca varsa 2022 sayılı yasa ile alınan engelli maaş bordrosu yine ayrıca çalışanların ve emekli olanların maaş bordroları
 • Hanede yaşayan 18 yaşından büyük herkesin tapu müdürlüğünden gayrimenkul kayıtları gösteren belge,
 • Hanede yaşayan 18 yaşından büyük herkesin vergi müdürlüğünden mükellef kaydı olup olmadığına dair belge (eğer vergi mükellefiyeti durumu söz konusu ise son yıla ait vergi levhası fotokopisi ve muhasebe onaylı/kaşeli son yıla ait gelir- gider dokümanında ayrıca eklenecek)

(Not:     İstenilen    belgelerin     internet    çıktılarında   barkot    olması gerekmektedir).

Başvuru Yeri:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Adres: Anafartalar Cd. No:70 ULUS Tel: 0312 418 66 62

 • 3.2.ENGELLİ MAAŞI (2022 MAAŞI)

2022 Maaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından en az %40 ve üzeri engeli bulunan, SGK güvencesi olmayan  ve muhtaçlığı ilgili SYDV’ ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. 2022 engelli maaşları 3 ayda bir olacak şekilde mart, haziran, eylül ve aralık aylarında verilmektedir. (2017 yılının ilk 6 ayı için; %40 ila %69 oranında engeli olanlar için 3 aylık periyotlarla engelli maaşı aylık 353,21 TL, %70 ve üzeri engelli olanlar için 3 aylık engelli maaşı aylık 529,82 TL’dir. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar için yaşlı aylığı ise 3 aylık periyotlarla aylık 235,21 TL’dir.)

2022 Maaşı’na Başvurabilecek Kişiler:

  • 65 yaşını doldurmuş yaşlılar
  • 18 yaşından büyük engelliler
  • Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar

2022 Maaşı Başvuru Şartları:

  • SGK güvencesi olmamak.
  • Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle hanede, net  asgari   ücretin  1/3′ünün  hesaplanması  sonucu  bulunacak


tutardan daha az kişi başına düşen geliri olmak (2017′nin ilk 6 ayı için 423,58 TL).

 • ·-Engelliler için- Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı en az %40 olmak.

2022 Maaşı Başvuru Yeri:

İllerde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na  başvurulmalıdır.

 • 2022 Maaşı İçin Gerekli Evraklar:
 • Engelliler için T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi ve yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi.
 • Yaşlılar için sadece T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi.

 • 3.3.MUHTAÇ AYLIĞI

Muhtaç Aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından %40 veya daha yukarı oranda engeli bulunan, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, gelir getirici taşınır veya taşınmaz bir malı olmayan veya olsa bile bunlardan elde edeceği ortalama gelir muhtaçlık aylığı miktarını geçmeyen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Muhtaçlık aylığının miktarı 400 gösterge rakamı ile memur taban aylığı katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutardır. (2017 yılı için muhtaçlık aylığı 601,43 TL’dir).

Muhtaç Aylığı’na Kimler Başvurabilecek Kişiler:

  • Anne ve babası olmayan yetimler
  • %40 ve üzeri engel oranına sahip engelliler

Muhtaç Aylığı Başvuru Şartları:

  • Sosyal güvencesi bulunmamak (SSK, BAĞKUR gibi her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak).
  • Herhangi bir düzenli geliri bulunmamak ya da aylık almıyor olmak.
  • Mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olmak.
  • Herhangi bir gelir getirici taşınır ya da taşınmaz malı bulunmamak. Bulunsa bile bunlardan edilecek aylık ortalama gelirin her yıl belirlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı miktarını geçmemesi gerekmektedir.


Muhtaç Aylığı Başvuru Yeri:

İkamet edilen ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğü‘ne şahsen ya da posta yoluyla başvurulabileceği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet adresinden de (www.vgm.gov.tr) başvurulabilir.

Muhtaç Aylığı İçin Gerekli Evraklar:

 • Muhtaç aylığı başvuru formu
 • ·-Engelliler için- engelli sağlık kurulu raporu.

 1. ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMLERİ VE MUAFİYETLERİ
 • 4.1.GELİR VERGİSİNDE ENGELLİ İNDİRİMİ

Engelli indirimi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gelir vergisine tabi ücretli çalışan ya da serbest meslek kazancı elde eden engelliler ile ailesinde ücretli çalışan ya da serbest meslek kazancı elden eden bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan engelli yakınlarına ve ayrıca basit usulde vergilendirilen engellilere sağlanan, engellinin engel oranına göre aylık belli bir miktar paranın gelir vergisinin matrahından düşürülmesi şeklinde uygulanan dolaylı bir maddi kazançtır. 2017 yılı engelli indirimi miktarları: %40 – %59 oranında engeli bulunan engelliler için 210 TL, %60 – %79 oranında engeli bulunan engelliler için 470  TL,

%80 ve üzeri oranda engeli bulunan engelliler için 900 TL’dir.

Engelli İndiriminden Yararlanmak İçin Gerekli Belgeler:

  • Engelli olup ücretli çalışanlar için; Çalıştığı işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge, Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli çalışanlar  için; Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge, Engelli kişinin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı,
  • Ücretlinin engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge
  • Engelli olup serbest meslek kazancı elde edenler için; Vergi kimlik numarasını gösterir belge, Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek kazancı elde edenler için; Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösterir belge, Engelli kişinin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı, Serbest meslek erbabının engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler için

; Vergi kimlik numarasını gösterir belge, Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalıkfotoğraf

Engelli İndirimi İçin Başvuru Yerleri:

 • Engelli indiriminden yararlanmak isteyen kişiler, Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru Süreci:

Engelli indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; vatandaşların mağdur edilmemesi için diğer kurumların sevki sonucu aldıkları raporlarla (aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmelerine imkan sağlamaktadır.

 • 4.2.ARAÇ ALIMINDA ÖTV ve MTV MUAFİYETLERİ

ÖTV’siz araç alımı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından satın alacağı araca engeline uygun ek donanım yaptıracak malul ve engelliler  ya da %90 ve üzeri herhangi engeli bulunan malul ve engelliler için 0 km araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi’nin ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir. Engelliler için uygulanan ÖTV  muafiyeti 5 yılda bir engellinin aracı ilk satın alışında uygulanır. Yani engelli vatandaşlarımız 5 yılda bir olacak şekilde yeni bir ÖTV’siz araç alabileceklerdir.

ÖTV’siz Araç Alabilecek Kişiler:

  • Engel oranına bakılmaksızın, bizzat kullanma amacıyla araca engeline uygun ek donanım yaptıran malul ve engelliler.
  • %90 ve üzeri herhangi bir engeli bulunan malul ve engelliler

ÖTV’siz Araç Alımı Şartları:

  • Bizzat kullanma amacıyla araca engeline uygun ek donanım yaptıran malul ve engellilerin H sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve malul ya da engelli olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ayrıca alacakları sağlık kurulu raporunda ek donanımla araç kullanabileceklerine dair ibarenin var olması,
 • %90 ve üzeri herhangi bir engeli bulunan malul ve engellilerin malul ya da engelli olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

Sadece sol alt ekstremitede (sol ayak veya bacak) engeli bulunan malul ve engelliler için otomatik vitesli araç satın almaları kaydıyla araca ek donanım yaptırmalarına gerek yoktur. Sağlık kurulu raporuna “Otomatik vitesli araç kullanır.” ifadesinin yazılması yeterlidir.

 • Şartları sağlayan kişiler ÖTV istisnasından 5 yılda bir yararlanabileceklerdir. ÖTV’siz alınan aracın 5 yıl dolmadan satılması halinde aracı alırken ödenmeyen ÖTV ödenecek, 5 yıldan sonra satılması halinde ÖTV’nin geri ödenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.
 • Malul ve engellilerin üzerine kayıtlı ilk araçlar MTV’den (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muaftır. Eğer kişi ilk aracından sonra aracını satmadan ikinci bir araç alımı yaparsa bu ikinci araç MTV’den muaf olmayacaktır. Aynı şekilde üçüncü, dördüncü ve üzeri adetlerde araç sahibi engellilerin sadece ilk araçları MTV’den muaf tutulacaktır.

ÖTV’siz Araç Alımı İçin Başvuru Yeri:

ÖTV’siz araç alımında herhangi bir resmi daireye başvuru gerekmemektedir. Malul ve engellilerin ÖTV’siz araç alımında istenen belgeleri aracı satın alacakları bayiye teslim etmeleri yeterlidir.

ÖTV’siz Araç Alımı İçin Gerekli Belgeler:

Bizzat kullanma amacıyla araca engeline uygun ek donanım yaptıran malul ve engellilerden istenecek belgeler:

 • Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği,
 • H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
 • Aracın engeline uygun değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği.

%90 ve üzeri herhangi bir engeli bulunan malul ve engellilerden istenecek belgeler:

 • Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği.

 • 4.3.ÖZEL ARAÇ VE GEREÇLERDE KDV MUAFİYETİ

KDV Muafiyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engel oranı ve  türü  ne  olursa  olsun  tüm  engellilere  eğitimleri,  meslekleri,günlük yaşamları için özel üretilmiş araç ve gereçler, engellilerin toplumsal  hayata katılımı arttıracak ve engelinin verdiği dezavantajı ortadan kaldırmaya yönelik ürünlerin satın alınmasında KDV ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir. Dikkat edilmesi gereken konu KDV’den engelli bireylerin satın alacakları tüm mallar istisna edilmemiştir. Sadece engeline uygun üretilmiş araç ve gereçlerin satın alımında KDV muafiyetiuygulanmaktadır.


İthal Edilen Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti

Engellilerin kullanımına ait yurt dışından ithal  edilecek  özel araç ve gereçler Gümrük Bakanlığı tarafından gümrük vergisinden istisna edilmiştir. Eşyalar engellilerin özel menfaati ve diğer bireyler ile arasında bulunan dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için engelli bireylerin kendisi ya da kamu yararına çalışan dernek ya da bu gibi kuruluşlarca getirilebilmektedir. İthal edilebilecek eşyalar şunlardır: engel türüne göre özel üretilmiş araç ve gereçler; hareket ettirici donanımı bulunan motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor hacmi 1600 CC’yi aşmayan binek otomobiller; engel oranı ve türü nedeniyle el ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş engelliler tarafından bizzat kullanılamayacak; fakat 3. dereceye kadar olan bir yakını tarafından kullanılabilecek motor hacmi 2500 CC’ye kadar olan taşıtlar (binek otomobiller ve arazi taşıtları hariç).

Engelliler, mülkiyetlerinde gümrük vergisi ödemeden ithal edilmiş özel tertibatlı otomobil, minibüs ve motosiklet kayıtlı olduğu sürece ve bunların fiili ithal tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu taşıtları satamaz ve yeniden ithal edemezler.

Gümrük Vergisiz Taşıt İthali İçin:

Ankara Nakilhane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü

Adres: İstanbul yolu 6. km TCDD Gümrük Ambarları Behiçbey/Ankara Tel: 397 15 27 – 397 75 47

 • 4.4.KONUTLARDA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Emlak vergisi muafiyeti belediyeler tarafından yüz ölçümü 200 m²’yi geçmeyen ve tek meskeni olan (meskende hissesi bulunabilir ya da meskenin sahibi olabilir) engelliler için emlak vergisinin %0 oranlı olarak ödenmesi (yani ödenmemesi) şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir. Bu haktan yararlanmak isteyen engelli vatandaşlarımız engelli sağlık kurulu raporları ile birlikte bağlı bulundukları belediyeye başvurabilirler. Emlak vergisi istisnasından yararlanmak için engellinin konutu mesken olarak kullanması gerekmektedir. Yazlık ya da kışlık olarak kullanılan konutlar bu vergi istisnası kapsamına girmemektedir.

Engelli, emekli, ev hanımı, işsizlerin 25 bin TL’yi aşan menkul sermaye iradları (faiz, repo, döviz vb. menkul kazançlar) olması durumunda da emlak vergisi indiriminden yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Bunun haricinde emekli kişilerin emekli maaşlarından başka gelirleri olmaması gerekmektedir. Emekli olanlar emekli oldukları sene emlak vergisinden muaf olamamaktadırlar.

Daha önce emlak vergisi ödemiş yukarıda saydığımız gelire sahip olmayan gruplar son 5 yıl için ödediği emlak vergilerini geri talep edebilirler. Ödenen emlak vergilerinin geri alınması için bağlı bulunulan emlak servisine bir dilekçe ile talebinizi belirtmek gerekmektedir.

 1. ENGELLİLER       İÇİN        KAMU        KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANAN İNDİRİM VE HAKLAR
 • 5.1.ENGELLİ KİMLİK KARTI

Engelli kimlik kartları %40 ve üzeri engeli bulunan engellilerin mevzuatta yer alan tüm kamu ve özel yardımlardan hızlı bir şekilde yararlanması için kullanılmaktadır.

Sağladığı Yararlar:

  • Şehirlerarası otobüslerde %30 indirim,
  • Devlet Demiryollarında şehirlerarası %50 indirim,
  • Türk Hava Yollarında iç ve dış hatlarda %25 indirim,
  • Milli parklara ücretsiz giriş,
  • Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanma,
  • Avea, Vodafone, Turkcell hatlarında ve Türk Telekom’da indirim,
  • İnternet Tarifeleri Engelli İndirimleri (%25 ),
  • Digiturk Engelli İndirimi ( Pakete göre %50)
  • Belediyelerin alacağı kararlar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanma,
  • Bağımsız hareket edemeyen ağır engellilerin refakatçisinin kamuya ait tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasıdır.
  • Kredi Yurtlar Kurumu tarafından %40 ve üzeri engeli bulunan engellilere burs ve yurt başvurularında öncelik tanınmaktadır. Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde “çalışamaz” ibareli raporu bulunan engellilerin borçları tamamen silinmekte, diğer engellilerde ise alınan öğrenim ve katkı kredisinin üzerine Toptan   Eşya   Fiyat  Endeksi’ne  (TEFE)  göre  eklenen  faizin

%50′si indirilmektedir.

Engelli Kimlik Kartı İçin Gerekli Belgeler

  • Engelli Sağlık Kurulu Raporu 2 Adet (Aslı Gibidir Kaşeli)
  • Kimlik Fotokopisi 2 Adet
 • Fotoğraf 2Adet
 • Müracaat Eden Kişinin Kimlik Fotokopisi

5.2.SOSYAL     YARDIMLAŞMA     VE     DAYANIŞMA      GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Engellilerin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelir SYDV muhtaçlık sınırını (2017 yılında ilk 6 ay için 423,58 TL) geçmiyorsa engelli vatandaşlarımız SYDV yardımlarından faydalanabilmektedir. SYDV’ lerin engellilere özel engellerine yönelik ücretsiz tekerlekli sandalye, protez, konuşma ve işitme cihazı verilmesi yardımları olduğu gibi gıda, barınma ve nakdi yardımları da bulunuyor.

Barınma Yardımları: Oturulmayacak derecede eski, virana, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Gıda Yardımları: Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlara temel ihtiyaçlarının karşılanması için, üçer aylık periyotlarla gıda paketi, temizlik malzemesi sağlanması veya alışveriş çeki verilmesi gibi uygulamalardır.

Yakacak Yardımları: İhtiyaç sahibi ailelere aile başına 500 kg. olarak dağıtılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları: Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı verilmektedir.

Engelli İhtiyaç Yardımları: Sosyal güvenceden yoksun engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır.

Bu yardımlardan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin ”Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı”na müracaat etmek gerekmektedir.

 1. ENGELLİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK HAKLAR Özel Eğitim Hakkı

Özel eğitime ihtiyacı olup olmadıkları Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından belirlenen engelliler yurdun dört bir yanındaki engelliler için kurulmuş özel eğitim okullarında  engellerine göre eğitim görebilmektedirler. Özel eğitim okulları ülkemizde birçok il ve ilçede özel kişiler tarafından kurulmuş olup bu okulların giderleri her engelli öğrenci adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bulunduğunuz yer veya en yakın yerdeki özel eğitim okullarını öğrenmek için bağlı bulunan belediye ya da valilik/kaymakamlıktan bilgi alınabilir. Ayrıca Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı’ndan da yönlendirmealınabilir.

 1. ENGELLİLERİN         İSTİHDAMINA          YÖNELİK HAKLAR

Engelli Memur Alımları

ÖSYM’nin her sene yaptığı Engelli Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuya engelli  alımları yapılmaktadır. Her engel grubu için ayrı sınavların yapıldığı ÖMSS’den yüksek puan alan adaylar DPB’nin belirlediği engelli memur kontenjanlarına göre kamuya memur olarak atanabilmektedirler. ÖMSS’ye girmek için ortaöğretim veya yükseköğretim (Önlisans ya da Lisans)  kurumlarından  mezun  olmak  ya da ÖMSS’nin  yapıldığı  yılbu öğretim kurumlarının son sınıfında okumuş olmak gerekmektedir.  Başvuru için ÖSYM Başvuru Merkezleri’ne (Ortaöğretim kurumları) başvurulmalıdır. Başvuru merkezlerine başvuru yapabilmek için adayların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüğü’nden alacakları engel grubunu gösterir onaylı ön kabul ve taahhüt beyanı belgesini başvuracakları yere vermelerigerekmektedir.

Özel Sektör Engelli Personel Alımları

50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör şirketlerinde en az %3 engelli personel çalıştırılmaktadır. Ayrıca %3′lük yasal kotasının üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli personele ait sigorta primleri devlet tarafından yatırılmaktadır.

 1. MALULEN EMEKLİLİK

SSK ve BAĞ-KUR sigortalıları için, çalışma gücünün veya iş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün ez az %60’ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır. Sigortalının çalışma gücünü etkileyen durumun çalışma hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olan sigortalılar veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılardan sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödemiş olanlar malulen emekli olabilmektedirler. Malulen emeklilik için bulunulan yerdeki SGK müdürlüğü’ ne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. SGK’nın sevk edeceği yetkili hastanelerden alınan raporun SGK sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda malulen emeklilik kararı verilmektedir.

01 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle, malulen  emeklilikte %60 iş gücü kaybı oranının tespitinde yer alan hastalık türlerine değişiklikgetirilmiştir.

Buna göre;

 • Tüm organ nakilli hastalara (kemik iliği hariç) koşulsuz maluliyet hakkı verilmiştir.
 • Diyalize girmeyen böbrek yetmezliği olan hastalara bu hak getirilmiştir.
 • Tüm kanser hastaları, tanı konulduktan sonra koşulsuz 18 ay boyunca malul kabul edilmiş ve tedavi süresince maluliyet hakkı verilmiştir.
 • Kanserlere ve endokrin hastalıklarına bağlı gelişen ve tedavisi olmayan ağır elektrolit bozuklukları kapsama alınmıştır.
 • Sigortalı kemik iliği naklinden sonra 12 ay süreyle malul kabul edilmiştir.
 • Kan kanseri hastalarına tanıdan sonra 24 ay süreyle malul olabilme hakkıverilmiştir.

 • Tedavisi olmayan ve kişinin çalışmasına olanak vermeyen genetik hastalıklar maluliyet listesine alınmıştır.
 • Otizm gibi yaygın gelişim bozuklukları malul sayılma kriterlerine eklenmiştir.
 • Tek el desteğine rağmen yardım olmaksızın yürüyememe, standart toplu taşıma araçlarını kullanamama durumunda sigortalı malul sayılmaktadır.
 • MS, Parkinson, Alzheimer, demans, epilepsi ve güncel nörolojik hastalıklar kapsama alınmıştır.
 • Kişisel bakımını ve zorunlu ihtiyaçlarını yardımsız yapamayan romatolojik ve nörolojik hastalıklar kapsama alınmıştır.
 • Travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi sık görülen psikiyatrik hastalıklar maluliyet kriterlerine eklenmiştir.
 • Koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, aritmiler, kalp yetmezliği gibi güncel ve sık görülen kardiyolojik hastalıklar ile ilgili kriterler oluşturulmuştur.
 • Sindirim sistemi kanamaları, ülseratif kolit, kaşeksi, kronik pankreatit vb hastalıklar yönetmeliğe eklenmiştir.
 • Diyabet hastalığında en az 3 organın orta ve ileri düzeyde bozulması maluliyet kriteri olarak kabul edilmiştir.
 • Astım, KOAH, uyku bozuklukları gibi sık görülen solunum sistemi hastalıkları için ilk kez maluliyet kriterleri oluşturulmuştur.
 • Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarını sürekli kullanan hastalar bakıma muhtaç kabul edilmiştir.
 • Tedaviye dirençli ve bulaşıcılığı yüksek olan verem hastalarına 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirilmiştir.
 • Birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye rağmen sigortalının çalışma olanağının bulunmadığı durumlarda malul olabilme ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.