T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Gerze Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Gerze Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 28/07/2021

Hastanemizde Kurumsal Amaç-Hedef Ve Bu Hedefleri Belirleme Yöntemi

Her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hasta ve toplum tatmininin ve hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, mali sürdürülebilirlik kriterleri altında ileri teknolojik gelişmeler takip edilerek hasta, çalışan memnuniyetini sağlamaktır. Hastanenin amaç ve hedefleri belirlenirken, iç ve dış çevre faktörleri ile hasta, çalışanlar ve toplumun özellikleri ve geri bildirimleri dikkate alınarak planlama yapılır

AMAÇ 1- Sağlık hizmetlerinde Kaliteyi Arttırmak ve hasta odaklılığı sağlamak

Hedef 1.1. Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak
Hedef 1.2. Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz bir şekilde tüm birimlere uygulayarak etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamını baz alan kalite uyumunu yakalamak
Hedef 1.3. 1. Basamak Yoğun bakım ünitesinin açılmasını ve çalışır duruma getirilmesini sağlamak
Hedef 1.4. Anne Dostu Hastane ünvanını almak
Hedef 1.5. Toplumun sağlık yapısına uygun sağlık hizmetlerindeki uzmanlık gerektiren poliklinik sayısını arttırmak.
Hedef 1.6. Palyatif Bakım Ünitesinin açılması ve çalışır duruma getirilmesini sağlamak.
Hedef 1.7. Ağız ve Diş Sağlığı Birimini hastane içerisinden ayırarak ayrı bir birim şeklinde planlayıp aktif duruma getirilmesini sağlamak.
Hedef 1.8. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi için ayrı bir ünite oluşturularak hasta ve yakınlarına daha etkin hizmet verilmesini sağlamak.
Hedef 1.9. Acil Servis Birimi içerisinde fiziksel iyileştirmeler yaparak Triaja uygun hale getirmek

AMAÇ 2- Hastanenin gelir gider dengesini iyileştirmek ve hastane işletmeciliğinde verimliliği arttırmak

Hedef 2.1. Hastane otomasyon sistemini güçlendirmek Hedef 2.2. Hastanenin enerji tüketiminde tasarruf sağlamak
Hedef 2.3. Borçlanmayı durdurmak/vadesini düşürmek, Borçları tamamen ödemek
Hedef 2.4. Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle daha uygun alanlara taşınmasını sağlamak
Hedef 2.5. Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği
Hedef 2.6. İnsan kaynakları politikası ile personel verimliliğini ve tasarrufunu sağlamak.
Hedef 2.7. Hastanemize yeni birimlerin (Palyatif Bakım ve Yoğun Bakım Üniteleri) katılmasını sağlayarak gelirin arttırılmasını sağlamak.

AMAÇ 3- Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturmak Hedef 3.1. Hastanemize değer katan sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak

Hedef 3.2. İSG Mevzuatı kapsamında çalışanların sağlığını korumak Hedef 3.3. Yapılmasına karar verilen işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarar değil fayda sağlamak

AMAÇ 4- Hastane alt yapı-donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliği sağlamak Hedef 4.1. Engelli hastalara yönelik bina düzenlemesi yapmak

Hedef 4.2. Hastanenin teknik alt yapısına yönelik zaman içinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi
Hedef 4.3. Hastanenin görsel alanlarının modernize edilmesi Hedef 4.4. Hastanemizde daha önce yapılan verimlilik ve kalite değerlendirmelerin de görülen eksikliklerin giderilmesi

AMAÇ 5- Hastane personelini nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek

Hedef 5.1. Çalışanlar arası ilişkileri ve sosyalleşmeyi güçlendirmek Hedef 5.2. Sertifikalı çalışan sayısını arttırmak
Hedef 5.3. Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek
Hedef 5.4. İhtiyaç doğrultusunda personel sayısını arttırmak

AMAÇ 6- Hasta güvenliğini sağlamak

Hedef 6.1. Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

AMAÇ 7- Hasta hizmetlerinde hakkaniyeti, zamanlılığı sağlayarak hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak

Hedef 7.1. Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanması esnasında eşit haklardan yararlanması için mücadele vermek
Hedef 7.2. Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığının belirlenerek verilmesini ve riayetini sağlamak
Hedef 7.3. Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarının karşılayabilecek bir zaman aralığında hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlandırmak

AMAÇ 8- Hasta, hasta yakınları, hastane çalışanları ve hastane yönetimi arasındaki iletişimi iyileştirmek

Hedef 8.1. Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili, hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek
Hedef 8.2. Dilek, şikayet kutularındaki istekleri şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, soruna yönelik çözüm yolu geliştirmek
Hedef 8.3. Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabilecekleri yerlerde bulundurmak

AMAÇ 9- Her yönüyle güvenli bir tesis oluşturmak

Hedef 9.1. Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek
Hedef 9.2. Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırmak
Hedef 9.3. Olası afet durumlarında çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak, hastanemizi güvenli hale getirmek
Hedef 9.4. Sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak
Hedef 9.5. Su-elektrik-medikal gaz sistemlerinin çalışma süreçlerinde aksaklığı yol açmayacak şekilde sürekliliğinin sağlanması